ຜູ້ບໍລິຫານ

 

ພິທີມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ນັກຮຽນເກັ່ງ

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມ
Website Traffic Counter 

 

 

ສູນຄອມພິວເຕີ ສຸດໃຈໄອທີເທັກຄອມ ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບ ພາກລັດຖະບານໂດຍສະເພາະແມ່ນ ພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາ ປະຈຳແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນແລະ ຕອນປາຍ ເພື່ອນຳເອົາເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ເຂົ້າໄປສອນໃນໂຄງການຫຼັກສູດຂອງໂຮງຮຽນ ໃນປະຈຸບັນ ສູນພວກເຮົາໄດ້ຮ່ວມມືກັບ 4 ໂຮງຮຽນຄື:

  1. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ປາກລາຍ (ເມືອງປາກລາຍ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ)
  2. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ທ່າແຂກ (ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ)
  3. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ ມ່ວງສຸມ (ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ)
  4. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ໜອງບົກ (ເມືອງໜອງບົກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ)

ໂດຍມີພາລະບົດບາດໃນການກໍ່ສ້າງແລະກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກຮຽນມີໄວໄສທັດອັນກວ້າງໄກທາງດ້ານໄອທີ ສາມາດນຳໄປປະກອບອາຊີບໃນອານາຄົດ

# ຕາຕະລາງການຝຶກອົບຮົມ:

  • ພາກ​ຄ່ຳ: ຈັນ - ສູ​ກ (​ເວລາ 17:00 - 19:00 ​ໂມງ)
  • ພາກ​ເສົາ-ອາທິດ (​ເວລາ 8:30 - 11:30 ​ໂມງ ​ແລະ 13:00 - 16:00 ​ໂມງ

ຂ່າວ:

 

ສູນຄອມພິວເຕີ ສູດໃຈໄອທີເທັກຄອມ ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ອາຄານໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໂທ: 051-251 253, 020-2223 5144, E-mail: sit@yahoo.com

ບໍລິການສ້ອມແປງ, ຕິດຕັ້ງໂປຼແກມ ແລະ ສອນການນຳໃຊ້ໂປຼແກມຕ່າງໆ..........

.